Samarbeid skole -hjem ved Vollen Montessoriskole

Ansvaret for samarbeidet ligger hos skolens ledelse, kontaktlærer/gruppeleder og foreldre.

Kontaktlærers/gruppeleders ansvar

Kontaktlærer skal holde god kontakt med foreldrene og blant annet arrangere foreldremøter i samråd med klassekontaktene og lærerne i gruppen.

Kontaktlærer skal orientere seg om forutsetningene til hver elev i den utstrekning det er mulig og av verdi for eleven, slik at han eller hun kan hjelpe og rettlede eleven både i skolearbeidet og i den personlige utviklingen. Kontaktlærer mener en elev har særlige opplæringsbehov skal han eller hun ta det opp med foreldrene og rektor.

Kontaktlærer skal minst to ganger i året ha utviklingssamtale med foreldrene. Elevene kan være med i disse samtalene; etter fylte 12 år har eleven rett til å være med.

I samtale med foreldrene skal kontaktlærer redegjøre for hvordan eleven står i forhold til de oppsatte mål, og hvordan eleven arbeider til daglig.

Skriftlig melding skal alltid sendes når foreldrene ikke har mulighet til å møte til samtale.

Foreldrenes ansvar

Alle elevene har sin definerte kontaktlærer, som foreldrene skal forholde seg til i forhold til eget barn.

Foreldrene skal holde seg godt orientert om skolesituasjonene og følge opp barnets skolegang i samarbeid med kontaktlærer.

Viktige ansvarsområder er:

 • Sørge for at elevene kjenner skoleveien, velge den tryggeste strekningen og oppmuntre og legge til rette for at eleven kan gå til skolen eller gå deler av skoleveien.
 • Sørge for at eleven møter presis og opplagt på skolen dvs. at eleven må være på skolen 8.25 for å være i klasserommet kl 8.30.
 • Melde fra til kontaktlærer dersom det er problemer på skolen og bidra aktivt til at problemer kan bli løst til beste for barnet. (Lærerne vil melde alle mobbesaker til rektor se handlingsplanen mot mobbing i informasjonsheftet).
 • Ta opp problemer med den eller dem det gjelder og jobbe for en løsningsorientert prosess.
 • Unngå å søke barnet fri fra skolen mer enn helt nødvendig iht. gjeldene retningslinjer for søknad om skolefri.
 • Aldri snakke negativt om skolen/lærere i barnets nærvær.
 • Være med å motivere eleven for skolearbeidet ved å undre deg sammen med barnet og å oppmuntrer barnet til å komme med mer spørsmål enn svar til skoledagen.
 • Bruke meldingsboken til å gi beskjeder til skolen om forhold som angår eleven (forsentkomming, sykefravær, problemer på skoleveien, forespørsler om skolearbeidet etc.)
 • Ta kontakt med skolen i kontaktlærers telefontid eller når det eller etter avtale.

Klassekontaktene og deres oppgaver

Klassekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på gruppeplanet, og det er der grunnlaget for samarbeidet mellom hjem og skolen blir skapt.

Klassekontaktene skal først og fremst arbeide for gjensidig informasjon og forståelse, og de skal være kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen og FAU. De skal samarbeide med lærerne for gruppen - spesielt med kontaktlærer. - og med elevene.

Foreldrerådets arbeidsutvalg gir innspill til klassekontaktvirksomheten, men disse oppgavene peker seg naturlig ut:

 • Planlegge gruppeforeldremøte i samarbeid med kontaktlærer. Drøfte med andre foreldre hvordan møtet kan legges opp og spørre foreldre hva de ønsker å ta opp.
 • Avtale ledelse av foreldremøtene med kontaktlærer. Sørge for at det blir skrevet referat som blir sendt ut til alle foreldre.
 • Tidlig i skoleåret kan det lages en plan i samarbeid med kontaktlærer og elevene - for aktiviteter for hele eller halve skoleåret. Forslaget legges fram for de andre foreldrene på et foreldremøte til drøfting.
 • Snakke med kontaktlærer om informasjonsbehov som foreldrene har og ta opp hvordan foreldrene kan bidra både i den faglige og sosiale utviklingen.
 • Få informasjon fra kontaktlærer om hvordan miljøet i gruppen er, og hva som eventuelt kan bli bedre.
 • Holde god kontakt med foreldrene i gruppen, vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø.
 • Sammen med kontaktlærer sette opp retningslinjer for rask kontakt mellom hjem og skole når det oppstår problemer eller uønskede situasjoner.
 • Bidra til at retningslinjene for samarbeid blir fulgt når mobbing, eller mistanke om mobbing, oppstår. Foreldre og lærere har ansvar for å forebygge mobbing og å stoppe mobbing. De voksne skal ha beskjed. Barna skal vite og være trygge på at de voksne gjør noe.
 • Få elevene med i kontakten mellom hjem og skole.
 • Ta seg av interessene til elevene og foreldrene i saker som gjelder hele gruppen.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og å formidle ideer og synspunkter fra dem til de rette instanser.
 • Klassekontakter i 7.klasse: Forberede overgangen til ungdomstrinnet sammen med skolen.
 • Sørge for at informasjon fra FAUs arbeid blir videreformidlet til gruppene og legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes meninger om - skriftlig eller muntlig - på foreldremøtene.
 • Ta kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som kommer inn i gruppen i løpet av skoleåret.

Husk at klassekontaktene kan deleger ansvar til mange foreldre!

Taushetsplikt:

Det er taushetspliktbestemmelsene i Forvaltningsloven (§13) som gjelder i skoleverket. Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester. Den gjelder også for foreldre som er på skolen for å observere i sitt barns gruppe. Skolen må informere alle foreldre om hvem som har taushetsplikt og når den gjelder.