SKOLEREGLEMENT FOR VOLLEN MONTESSORISKOLE

1. Overordnede krav

Vollen montessoriskole skal følge privatskoleloven, opplæringsloven og arbeidsmiljølovgivningen.

Lov om private skoler (Privatskoleloven) (lov av 2003-07-04/nr.84 med senere endringer) er en særskilt lov som bare gjelder privatskoler med offentlige tilskudd. I tillegg henviser denne til Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) (lov av 1998-10-17/nr.61 med senere endringer) på flere punkter hvor denne kommer til anvendelse. I utgangspunktet gjelder imidlertid opplæringsloven for offentlige skoler og private grunnskoler uten statstilskudd.

§ 3.9 i Privatskoleloven
Kvar skole skal ha eit reglement med reglar om elevane sine rettar og pliktar så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.

Reglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikke nyttast. Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising eller tap av rettar, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.


Vi har fått en ny § 9a i opplæringsloven som spesielt behandler elevenes skolemiljø. Se også §15-2 særlige regler om klageinstans i opplæringsloven.

§ 9a i opplæringsloven - Elevane sitt skolemiljø
Dette er en omfattende lovparagraf som omhandler bl.a.
§ 9a-1 Generelle krav
§ 9a-2 Det fysiske miljøet

§ 9a-3 Det psykososiale miljøet
§ 9a-4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)

§ 9a-5 Elevdeltaking i skolemiljøet
§ 9a-6 Informasjonsplikt og uttalerett

§ 9a-7 Straff

I tillegg gjelder også bestemmelsene i arbeidsmiljølovgivningen med forskrifter.

2. Skolemiljø og skolens plikter

2.1. Skolen skal ved et aktivt og systematisk arbeid tilrettelegge for et trygt, trivelig, og helsefremmende skolemiljø både fysisk og psykososialt. Dette arbeidet skal evalueres med jevne mellomrom (internkontroll).

2.2 Skolens ansatte skal bidra til å holde ro, orden.

2.3. Skolens ansatte skal ha tilsyn med elevene der de oppholder seg, og bidra til trivsel og trygge omgivelser, herunder motvirke at eleven skader seg selv eller andre.

Skolens ansatte kan iverksette nødvendige tiltak for å hindre at eleven skader seg selv, andre eller sine fysiske omgivelser.

3. Elevers rettigheter

Elevene har rett til et psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Eleven har krav på respekt for sitt egenverd fra andre elever og fra skolens ansatte. Klager fra eleven eller fra elevens foreldre skal tas opp med den det gjelder.

4. Foreldrenes rettigheter

4.1. Foreldre har rett til å få kjennskap til skolens dokumenter om helse, miljø og sikkerhet, og det arbeid skolen driver for å tilrettelegge for et godt skolemiljø. Utdrag av regler kan fås ved henvendelse til skolen.

4.2. Foreldre har rett til å få kjennskap til vesentlige hendelser på skolen som kan påvirke barnets atferd hjemme.

4.3. Foreldre har rett til å bli kontaktet av skolen raskt hvis barnet har vært årsak til vesentlige eller hyppige uønskede hendelser, eller barnet har blitt offer for slike hendelser.

4.4. Foreldre har rett til to foreldrekonferanser pr år.

4.5. Foreldrene har rett til å klage til fylkesmannen hvis de er uenige i tiltak fra skolens side som faller inn under opplæringsloven eller friskoleloven eller hvis skolen unnlater å iverksette tiltak innen rimelig tid.

4.6. Foreldrene har rett til å klage til skolens ledelse på vedtak om bortvisning av en elev fra skolen.

5. Ordensreglement

5.1. Elevene har rett og plikt til å møte på skolen hver dag med mindre de er syke eller har søkt om permisjon. Melding om sykdom skrives i meldingsboken og leveres når eleven er tilbake på skolen.

5.2. Søknad om permisjon skrives i meldingsboken. Søknad om fri mer en en dag leveres rektor. Skolen kan ikke innvilge permisjon i mer enn 14 dager. Elever som er bortreist sammenhengende mer enn 14 dager må meldes ut av skolen.

5.3. Elever må respektere og følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer og rutiner som brukes i skolens daglige virksomhet.

5.4. Elevene skal møte presis til undervisningen.

5.5. Elever ved skolen må vise gjensidig respekt overfor medelever, lærere, øvrig ansatte og foreldre og opptre hensynsfullt og hjelpsomt.

5.6. Elevene skal vise respekt for medelevers eiendeler.

5.7. Elever skal behandle skolens undervisningsmateriell, inventarer, skolebygningen og gjenstander på utearealer med varsomhet.

5.8. Elever skal hjelpe til med å holde ro og orden på

skolens områder.

5.9. Elevene kan bare ha med godteri og/eller brus på skolen ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer.

5.10. Elevene kan bare forlate skolens område med tillatelse

fra lærer eller foresatte. 5.11. Elevene skal følge

skolens regler for leketøy på skolen, og unngå farlig lek

og ikke ha med seg eller bruke farlig leketøy.

5.12. Den som gjør skade på noe må si fra til en voksen.

5.13. Elevene skal overholde skolens totalforbud mot å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet eller ved arrangementer som skolen står for.

5.14 Dersom en elev bryter reglementet skal virkemiddelet stå i forhold til bruddets karakter med sikte på å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø. Følgende virkemidler kan benyttes:


a) Læreren snakker med eleven(e) med sikte på veiledning, evt. for å få klarhet i hva som er skjedd og hvorfor det skjedde.

b) Hvis det er nødvendig, kan læreren ta eleven(e) til side eller ut av gruppen. Læreren må da drøfte situasjonen med eleven(e) slik at det kan skapes felles forståelse for hvorfor situasjonen oppsto, hvordan denne burde vært løst og hva vi kan gjøre for at slikt ikke oppstår igjen. Hvis alt annet er forsøkt, sendes eleven(e) til samtale med rektor. I ekstraordinære situasjoner kan foreldrene kontaktes med sikte på at eleven bortvises for resten av dagen. (Friskoleloven § 3-10 bortvisning.)

c) Elever som ikke følger skolens regler, kan utelukkes fra deltakelse på turer og utflukter etter samtale med foreldre.

d) Farlige gjenstander beslaglegges, og utleveres bare til foresatte.

e) Elever som bevisst roter til eller ødelegger noe, må rydde og vaske etter seg, evt. reparere ødelagte ting. I spesielle tilfeller kan det reises krav om erstatning fra foreldrene. For skader elever utfører på medelevers eiendeler, må foreldrene selv kreve erstatning av skadevollers foreldre.

f) Gjensitting skal være en konsekvens av at elever ikke har utført sitt skolearbeid i skoletiden, men vært opptatt av andre ting som ikke har noe med skolearbeid å gjøre. Gjensitting av elever kan ikke vare mer enn 30 minutter. Foreldrene skal orienteres om årsak til gjensitting i forkant.

5.15 I ekstraordinære situasjoner kan foreldrene kontaktes med sikte på at eleven bortvises fra enkelttimer eller for resten av dagen. Rektor vedtar selv bortvisning etter å ha rådført seg med kontaktlærer. Foreldrene skal varsles før bortvisning blir satt i verk. I vurderingen om bortvisning, skal hensynet til elevens situasjon og til andre elever være tungtveiende.

5.16 Lærer kan vedta bortvisning av elev fra enkelttimer inntil 2 timer. Eleven må da være på skolens område og tilsyne må være ivaretatt. Foreldrene skal informeres om bortvisingen. I vurderingen om bortvisning, skal hensynet til elevens situasjon og til andre elever være tungtveiende.