Vedtekter

1. Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Vollen montessoriskole.
Vedtekter for Stiftelsen Vollen montessoriskole

1. Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Vollen montessoriskole.

2. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 100.000.

3. Formål

Stiftelsen Vollen montessoriskole har som formål å drive grunnskole basert på pedagogiske prinsipper utviklet av Maria Montessori, med tilhørende drift av skolefritidsordning (SFO).

Stiftelsen drives på ideelt grunnlag og henter primært sine inntekter gjennom gjeldende støtteordninger fra stat og kommune for drift av privatskole og gjennom foreldrebetaling.

Stiftelsen skal stille egnede lokaler til disposisjon for skole drevet av stiftelsen.

Stiftelsen har arbeidsgiveransvar for ansatte i skole drevet av stiftelsen.

4. Stiftelsens styre

Stiftelsen skal ha et styre bestående av seks medlemmer. Disse velges av årsmøtet i Vollen montessoriforening. Hvert medlem velges for to år og kan gjenvelges. Minst ett av styrets medlem­mer bør ha dyp kunnskap om montessoripedagogikk. Styret konstituerer seg selv.

Styret er stiftelsens og skolens øverste organ og har funksjoner både som stiftelsesstyre og skolestyre. Signaturrett og tildeling av prokura kan delegeres av styret.

Møte- og talerett i styremøtene har i tillegg til medlemmene rektor, en representant for lærerpersonalet, en representant for andre ansatte, en representant fra foreldrerådet, en representant for elevrådet og en representant oppnevnt av Asker kommune, jf friskoleloven 5-1. Styret eller daglig leder kan innkalle andre etter behov.

Styrets leder innkaller til styremøte når han/hun finner det hensiktsmessig eller etter ønske fra minimum to andre styremedlemmer, dog minst seks ganger årlig. Styret kan treffe beslutning når mer en halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Det skal føres protokoll over de saker som behandles og beslutninger som fattes.

5. Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens og skolens øverste organ og skal påse at stiftelsens formål blir etterlevd og at virksomheten drives etter gjeldende lover og forskrifter. Styret har ansvar for å disponere inntekter og utgifter i henhold til stiftelsens formål og sikre at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte samt at statsmidler og foreldreinnbetalinger nyttes etter forutsetningene.

Styret skal utarbeide opptaksreglement og ordensreglement. Styret skal vedta skolens budsjett, utarbeide årsrapport og stå ansvarlig for fremleggelse av godkjent regnskap. Dokumentene legges fram på årsmøte i Vollen montessoriforening til orientering.

Styret fastsetter skolepengesatsen og påser at offentlige tilskudd kommer elevene til gode.

Styret ansetter skolens personale etter skriftlig innstilling fra rektor.

Styret skal sørge for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten og sørge for et system som gir undervisningspersonalet, rektor og personal med spesielle oppgaver nødvendig kompetanseutvikling.

6. Foreldreråd og ‑arbeidsutvalg (FAU)

Skolen skal ha et foreldreråd og et arbeidsutvalg (FAU). Foreldrerådet består av alle foresatte til barn i skolen. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg.

7. Opptak av elever

Opptak av elever er regulert gjennom et eget opptaksreglement.

8. Skolepenger

Styret fastsetter den månedlige satsen for skolepenger innen 1. mai. Vedtatte satser gjelder for kommende skoleår. Juli er betalingsfri måned. Skolepengene forfaller til betaling innen den 5. i hver måned. Det gis ikke fritak for sykefravær. Styret kan også beslutte at det skal betales en avgift dersom barn blir hentet etter at skolefritidsordningen har stengt.

Ved aksept av plass skal det innbetales et innmeldingsgebyr.

9. Mislighold av foreldrebetaling

Dersom betaling ikke finner sted innen betalingsfristen den 5. i hver måned sendes purring. Dersom betaling fortsatt uteblir sendes inkassovarsel etter 14 dager. Det beregnes purregebyr. Er betaling fortsatt ikke kommet inn, oversendes kravet til inkasso. Ved manglende betaling innen forfallsdato for inkasso, mister de foresatte retten til plass for sine barn i skolen påfølgende skoleår. Oppsigelsen sendes skriftlig.

10. Kvalitetssikring

Skolen skal drives etter bestemmelsene i opplæringsloven, privatskoleloven og i henhold til montessori­pedagogiske prinsipper for de respektive alderstrinn.

Skolens ledelse i samarbeid med det pedagogiske personale skal hvert skoleår utarbeide en årsplan som inneholder skolens satsingsområder, hovedmål og delmål i tråd med opplæringsloven og friskoleloven. Planen skal legges fram for styret.

Skolen plikter å utføre internkontroll i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Det er utarbeidet et eget internkontrollsystem for dette.

Styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i lover og forskrifter, og forutsetningene for godkjenning blir oppfylt. Styret skal også ha et system for å følge opp resultatene fra det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for elevene.

11. Erstatningsansvar og forsikring

Stiftelsen plikter å tegne ulykkesforsikring for barna i skolen. Stiftelsen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler på skolen.

12. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Stiftelsens styre, ledelse og personale har taushetsplikt etter loven. Skolen har opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten i hh.t. gjeldende lover og forskrifter.

13. Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres av styret i Stiftelsen Vollen montessoriskole.

14. Årsmøtet

Årsmøtet i Vollen montessoriforening har myndighet til å:

  • velge styremedlemmer;
  • avsette styremedlemmer når vilkårene iht. stiftelsesloven § 29 er til stede. Dette gjelder ikke styremedlem som skal velges eller er valgt av ansatte;
  • fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;
  • beslutte granskning;
  • avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen.

Foreldre av barn i Vollen montessoriskole er medlemmer av Vollen montessoriforening. Foreningen er også åpen for andre interesserte, men de har ikke stemmerett.