"Hvert eneste barn er unikt"- Montessoripedagogikk i barnehagen


Montessorimetoden er en metode hvor opplæring betraktes som hjelp til livet. Metoden ble utviklet av den italienske legen Maria Montessori. Hun ble Italias først kvinnelige lege i 1896.

 

Som lege var Maria Montessori opptatt av barns helse og omsorg.

 

Hun observerte at barn går igjennom spesielle utviklingstrinn og at disse gir seg uttrykk i hvordan de forholdt seg til læring og hva som interesserer dem i de forskjellige fasene av sin utvikling.

 

Montessorimetoden er basert på Montessoris vitenskaplige observasjoner. Hun utviklet sin metode gjennom disse observasjonene og på bakgrunn av studier i psykologi og antropologi. Hun hadde tro på at barnets opplæring er et viktig virkemiddel for å skape et bedre samfunn.

Montessorimetoden er en helhetlig metode som omfatter barns utvikling fra barndom til voksenalder. Metoden følger barnets naturlige utvikling.

Et montessoriklasserom er spesielt tilrettelagt for den aldersgruppen som skal oppholde seg der. I dette miljøet er barna frie til å følge sin naturlige indre drivkraft mot arbeid og læring. Barns medfødte ønske om å lære oppmuntres gjennom å gi dem muligheter til å engasjere seg i spontane, meningsfulle aktiviteter under veiledning av en montessoripedagog.

 

Montessoripedagogen observerer og oppmunter til læring gjennom å gi barna "presentasjoner" av materiell i små grupper.

Konsentrasjon, motivasjon, utholdenhet og disiplin utvikler seg gjennom barnas arbeid.

 

"Barnas Hus"

 Barn i barnehagealderen har det som Montessori kalte et absorberende sinn. Med dette uttrykket mente Montessori at førskolebarn har evnen til uten anstrengelse å absorbere alle aspekter ved sin kultur og sine omgivelser. For å støtte barnet i denne perioden oppmuntres barna til individuelt arbeid.

Allerede i barnehagen arbeider barna med geografi, biologi, zoologi, kunst og musikk i tillegg til at de lærer å skrive, lese og regne, hvis de viser interesse for dette.

 

De får også arbeide med praktiske oppgaver som omhandler det å ta vare på seg selv, andre og sine omgivelser og de arbeider med sansetrenende øvelser.

Montessoriforbundet

Norsk montessoriforbund har følgende adresse:
Postboks 68, 1321 Stabekk
telefon: 22 83 40 00