Om oss

Vollen montessoriskole og -barnehage bygger på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Barnets utvikling og sensitive perioder settes i sentrum. Montessoripedagogikkens kjennetegn er å hjelpe barn til å hjelpe seg selv. Barna lærer gjennom arbeid med konkretiseringsmateriell som er utarbeidet av Maria Montessori. Omgivelsene i skolen og barnehagen er lagt til rette for at barn kan følge sin individuelle utvikling. Målet med metoden er å utvikle trygge og selvstendige elever som blir glad i å lære. Skolen er godkjent for elever til og med 7. klasse. Elevtallet er voksende. Elevene i skolen går i aldersblandede grupper fra 1.-3.trinn og fra 4.-7.trinn. Fordelen med dette er at elevene kan lære i sitt eget tempo innenfor et alderspenn på 3 år. Skolen og barnehagen er livssynsnøytral.

Vedtekter for Vollen Montessoribarnehage DRIFTSVEDTEKTER

1Kvalitetssikring Barnehagen drives etter bestemmelsene i lov om barnehager og i henhold til montessoripedagogiske prinsipper for de respektive alderstrinn.

Barnehagens ledelse (styrer og avdelingsledere) skal hvert år utarbeide en årsplan som omhandler barnehagens pedagogiske og praktiske opplegg gjennom barnehageåret.

Barnehagens ledelse skal utarbeide en årsrapport som legges fram for styret.

Barnehagen plikter å utføre internkontroll i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Det er utarbeidet et eget internkontrollsystem for dette.

Vollen montessoriskoles rektor og daglig leder koordinerer barnehagens drift med skolens drift.

2. Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Foreldrerådet velger 4 representanter og 1 vara til samarbeidsutvalget for to barnehageår av gangen.

Samarbeidsutvalget består av 8-9 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer: 4 representanter fra foreldrerådet (+ en vara) 4 representanter fra de ansatte ( + en vara ) 1 representant fra eierVedtekter vomo bhg. Endret 17.10.14
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom barnehage og foreldre. SU har rett til å uttale seg i saker av viktighet for barnehagen, for eksempel budsjett, driftsendringer og arealutnyttelse. Su skal godkjenne årsplan.


3. Opptak Barnehagen er godkjent for barn i alderen 0-5 år. Det skal beregnes minimum 4 m² pr barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.

Barnehagens opptak gjennomføres i samarbeid med Asker kommune som del av kommunens samordnende opptak.

Opptaket avgjøres av barnehagens ledelse (styrer og avdelingsledere) i forståelse med rektor. Ved opptaket prioriteres søkere etter følgende kriterier:

1. Barn med funksjonsvansker og barn med vedtak i henhold til barnevernsloven skal prioriteres i henhold til barnehagelovens § 13. 2. Barn av ansatte i barnehagen eller på Vollen montessoriskole i den grad det er nødvendig for rekruttering og kontinuitet. 3. Barn av søsken i skolen. 4. Barn av søsken i barnehagen. 5. Det skal tas hensyn til kjønns- og aldersblanding ved inntak av nye barn.

En forutsetning for opptak er at man slutter opp om barnehagens pedagogiske plattform.

4. Foreldrebetaling Styret fastsetter den månedlige satsen for foreldrebetaling for ett barnehageår av gangen innen 1. mai.
Vedtekter vomo bhg. Endret 17.10.14

5. Taushetsplikt og opplysningsplikt. Barnehagens personale og ledelse er underlagt taushetsplikt etter gjeldene lov. Barnehagens personale har opplysningsplikt til sosial og barnevernstjenesten i hh.t. barnehageloven § 22-23.


6. Permisjon fra barnehageplass Foresatte gis anledning til å søke skriftlig permisjon fra barnet plass i barnehagen i 1 (ett) barnehageår, fortrinnsvis før 1. mars (kommunes opptaksdato), dog senest 3 måneder før permisjon trer i kraft. Permisjonen kan bli vurdert utvidet et år ad gangen i maks 3 (tre) år.


7. Mislighold av foreldrebetaling Dersom betaling ikke finner sted innen betalingsfristen den 5. i hver måned sendes purring. Hvis betaling fortsatt uteblir, sendes inkassovarsel etter 14 dager. Er betaling fortsatt ikke kommet inn, oversendes kravet til inkasso. Ved manglende betaling innen forfallsdato for inkasso, mister de foresatte retten til plass for sine barn i barnehagen. Det er en måneds oppsigelsestid fra forfallsdato for inkasso. Oppsigelsen sendes skriftlig. Det faktureres for perioden fram til den 1. i påfølgende måned. Foreldrene kan søke barnehagen på nytt, søknaden vil bli vurdert sammen med andre aktuelle søkere.


8. Åpningstider og feriestengt Barnehagens åpningstider er mandag til fredag kl.07.30-17.00. Barnehagen holder stengt følgende dager: alle høytidsdager, torsdag og fredag i høstferie og vinterferie, 23.desember, jul og påske, samt fire uker i juli. Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av året, hvor barnehagen også er stengt.
Vedtekter vomo bhg. Endret 17.10.14


VEDTEKTER FOR STIFTELSEN VOLLEN MONTESSORIBARNEHAGE

1. Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Vollen montessoribarnehage.

2. Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital er kr 1.000.

3. Formål Stiftelsen Vollen montessoribarnehage har som formål å drive barnehage basert på pedagogiske prinsipper utviklet av Maria Montessori.

Stiftelsen drives på ideelt grunnlag og henter primært sine inntekter gjennom gjeldende støtteordninger fra stat og kommune for drift av barnehage og gjennom foreldrebetaling.

Stiftelsen skal stille egnede lokaler til disposisjon for barnehage drevet av stiftelsen.

Stiftelsen har arbeidsgiveransvar for ansatte i barnehage drevet av stiftelsen.

4. Stiftelsens styre Stiftelsen skal ha et styre bestående av seks medlemmer. Hvert medlem velges for to år og kan gjenvelges. Minst ett av styrets medlemmer bør ha dyp kunnskap om montessoripedagogikk. Styret konstituerer seg selv.


Møte- og talerett i styremøte har i tillegg til medlemmene virksomhetens daglige leder. Styret eller daglig leder innkaller andre etter behov.Vedtekter vomo bhg. Endret 17.10.14
Styrets leder innkaller til styremøte når han/hun finner det hensiktsmessig eller etter ønske fra minimum to andre styremedlemmer, dog minst fire ganger årlig. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Det skal føres protokoll over de saker som behandles og beslutninger som fattes.

5. Stiftelsesstyrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste organ og skal påse at stiftelsens formål blir etterlevd og at stiftelsen drives etter gjeldende lover og forskrifter. Styret har ansvar for å disponere inntekter og utgifter i henhold til stiftelsens formål og sikre at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte samt at statsmidler og foreldreinnbetalinger nyttes etter forutsetningene.

Styret skal utarbeide egne vedtekter for barnehagen. Styret skal behandle og godkjenne årsrapport, revisorgodkjent årsregnskap og budsjett. Dokumentene legges fram på årsmøte i Vollen montessoriforening til orientering. Styret skal innkalle til årsmøte og forberede de saker som skal behandles av årsmøtet.

6. Revisjon Det skal føres eget regnskap for stiftelsen, og det skal revideres av en statsautorisert eller registrert revisor. Revisor skal påse at stiftelsens virksomhet er i samsvar med stiftelsens formål og at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte og at statsmidler og foreldreinnbetalinger nyttes etter forutsetningene.

7. Endring av vedtektene Vedtektene kan endres av styret i Stiftelsen Vollen montessoribarnehage.Vedtekter vomo bhg. Endret 17.10.14
8. Årsmøtet Årsmøtet i Vollen montessoriforening har myndighet til å:  velge styremedlemmer;  avsette styremedlemmer når vilkårene iht. stiftelsesloven § 29 er til stede. Dette gjelder ikke styremedlem som skal velges eller er valgt av ansatte;  fastsette styremedlemmenes godtgjørelse;  beslutte granskning;  avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen.

Foreldre av barn i Vollen montessori barnehage er medlemmer av Vollen montessoriforening. Foreningen er også åpen for andre interesserte, men de har ikke stemmerett.