Vollen Montessori skole

Her er link til skolen:   https://www.vollenmontessoriskole.com/

Skolealder

Overgangen fra en montessoribarnehage til skolen er naturlig innenfor montessorimiljøet. Dette skjer i 6-årsalderen. 6-åringen kommer til skolen med stor kunnskapstørst og pågangsmot og er topp motivert for å lære. Denne motivasjonen er det skolens prøver å møte på en måte som opprettholder læregleden hos barna. Barn som har gått i montessoribarnehage, møter mye av det samme materiellet og den samme måten å arbeide på som er kjent fra barnehagen. Dette gjør at overgangen til montessoriskolen går lett for de fleste barn. Det skapes også mange muligheter til å bli kjent med skolen i løpet av tiden i barnehagen.

 

Forestillingsevnen er skolebarnets spesielle egenskap som gjør det mulig for barnet å bevege seg i tid og rom og utforske menneskets og verdens historie.

Arbeidsmåten skolebarna lærer er en forskende holdning til det de lærer. De arbeider i små grupper med prosjekter og oppgaver som stimulerer forestillingsevnen og engasjerer intellektet. "Presentasjonene" som barna får av utdannede montessoripedagoger, fører dem mot aktiviteter som hjelper dem til å utvikle resonneringsevnen og oppnå grunnleggende ferdigheter.

 

Barn i skolealderen er opptatt av universet og sin plass i det. Derfor arbeider barna i grunnskolen med viktige sider ved de store sivilisasjonene. De arbeider med geografi, biologi, historie, språk, matematikk, musikk og kunst.

 

En del av studiene i en montessoriskole er å gå ut i nærmiljøet, til museer, bibliotek, utstillinger, bedrifter og ut i naturen for å lære i møte med det virkelige livet.

 

Ved å arbeide på denne inkluderende måten, ønsker vi å styrke barnets følelse for menneskene som levde før dem, undring for hva de har oppnådd og en opplevelse av den fantastiske utviklingen disse menneskene har bidratt med for at vi kan leve slik vi lever i dag.

På denne måten opplever barna å bli knyttet til menneskeheten og å opplever å være en del av den som ofte utvikler et ønske hos dem til å gjøre sitt beste for seg selv og sine omgivelser

 

Et montessoriklasserom er et tilrettelagt miljø for en aldersblandet gruppe med en aldersspredning på 3 år. Dette medfører gode muligheter for både individuell og sosial utvikling. De eldste barna deler det de har lært med de nye barna i gruppen på en naturlig måte. Gjennom læring på denne måten legges grunnlaget for utvikling av læringsglede og mestring av sosiale og intellektuelle ferdigheter. Formålet med å arbeide på denne måten med barna er å utvikle aktive og ansvarlige mennesker som vil bidra til et fredlig og harmonisk samfunn som voksne.

 

Montessorilærerens rolle i skolen
Lærerens rolle er å være en veileder og observatør. Lærerens oppgave er å overlate mer og mer ansvar til elevene etter hvert som de blir selvstendige. Læreren skal bygge opp en atmosfære av ro, orden og glede i klasserommet og oppmuntre barna til å arbeide. På denne måten hjelpe barna til økt selvtillit og selvdisiplin.

 

Læreren er mest aktiv i forhold til de yngste barna i hver gruppe. Hun demonstrerer bruken av materiellet og presenterer aktiviteter basert på observasjoner av elevene og vurdering av deres behov.

 

Montessoripedagogen må lære seg å vurdere når hun skal gripe inn og når hun skal la det være. Ferdigheten i å observere og tolke barns behov, trenes og utvikles gjennom en krevende spesialisering.
(Denne teksten stammer fra Jareteigen Montessoriskole)