Passer montessori for alle barn? Ja, grunntanken i montessorimetoden er å la det enkelte barnet få frihet til følge sine indre behov for utvikling og gi dem mulighet til å velge stimuli ut fra induviduell vekst og utvikling.

Hvorfor er frihet så viktig i montessoripedagogikken? Montessoripedagogikkens tolkning av frihet innebærer ikke frihet fra noe, men til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Barnet får friht til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Barnets frihet får gå utover et annet barns frihet til å arbeide uforstyrret og i en rolig atmosfære. I følge montessoriteorien er frihet nødvendig av følgende årsaker: Det er bare ei en atmosfære av frihet at elevene viser seg slik de er, og bare i en slik atmosfære, kan læreren skaffe seg nok kunnskap om barnet gjennom observasjon til å kunne gi dem den rette hjelpen og stimulansen.

Hvorfor er montessorigrupper og -klasser alltid aldersblandet? - Barna arbeider ut i fra sine individuelle behov og interesser som ofte er uavhengig av alder og derfor er det viktig at elevene har både yngre og eldre elever å samarbeide med. De eldre hjelper de yngre, dermed reduseres konkurransetenking og kunnskap får bedre grobunn. Barn har behov for forbilder, og de eldre barna vokser også på å få vise de yngre hva de kan. Samtidig får de eldre barna repetere på sine egene premisser. Gruppearbeid bygger på frivillighet. Dermed velger barn samarbeidspartnere utfra kunnskapsnivå eller interesser uansett alder.

Hva er den største forskjellen på en vanlig barnehage og en montessoribarnehage? Den største forskjellen er den grunnholdningen vi møter barna med. Respekten for det enkelte individ, dets behov og interesser. Vi ønsker å utvikle barnas selvstendighet og gir de frihet under ansvar. Det forberedte miljø og det konkrete materiellet som er tilgjengelig for barna er også forskjellig.

Hva er den største forskjellen på offentlig skole og en montessoriskole? Den største forskjellen er at det enkelte barnet får arbeide ut i fra et individuelt behov i et miljø som er tilrettelagt for dette.

Lære barna å lese og skrive i en montessoribarnehage? I en montessoribarnehage får barna anledning til å holde på med bokstaver og tall osv. De kan hvis de viser interesse for det lære både å lese og regne, men det legges aldri press på barna for å lære. Læring skjer spontant og ut fra et indre ønske.

Kan barnet begynne på montessoriskole uten å ha gått i montessoribarnehage? Ja. Mye av det montessorimateriellet som blir brukt i småskolen, er det samme som blir brukt i barnehagene. Barna jobber med det så lenge de har behov for det. Selvfølgelig er det enklere for et barn som har gått i en montessoribarnehage å gå videre til første klasse på en montessoriskole. En god skole begynner i barnehagen, sier mange montessoripedagogger. Barna bør få lære nye ting når de er modne for det. Det kan være individuelt forskjellig når de er modne for forskjellige typer innlæring. Derfor er det viktig at barna får mulighet for systematisk opplæring også i barnehagen. Det sansetrenende materiellet som brukes i montessoribarnehager, er svært viktig for barnas utvkiling. Barn som har gått i montessoribarnehage, kjenner materiellet og metodene, og det gjør at de kan håndtre friheten, ansvaret og valgene de får i skolehverdagen. Barn som har gått i montessoribarnehager har jobbet mye med praktiske og sensoriske øvelser, og har trent seg på å arbeide konsentrert når de begynner på skolen.

Finnes det mange montessoriskoler og montessoribarnehager i Norge? Ja, det finnes ganske mange. Fullstendig oversikt får man på Norsk montessoriforbunds hjemmesider.

Kan man komme og observere hverdagen i Vollen montessoriskole og - barnehage? Ja det kan man gjerne gjøre etter avtale. Kontakt oss på telefon: Skolen 90734492 (rektor). Barnehagen  på 66785363 eller på e-mail til  barnehagen@vollenmontessori.no

Hva er inkludert i oppholdsprisen? Inkludert i prisen for skolen er skoletiden fra kl. 0800-1430. Inkludert i prisen for SFO er opphold fra kl. 1430-1700. I barnehageprisen er oppholdstid fra kl. 0730-1700.

Har dere en ungdomsskole? Vi har ingen ungdomsskole.

Hvordan søker man skolen og hva er søknadsfristen? Til skolen søker man ved å laste ned søknadsskjema på forsiden, og fristen er 1. desember hvert år.

Hvordan søker man barnehagen og hva er søknadsfristen? For barnehagen gjelder kommunale regler. Man søker gjennom Asker kommune, og fristen er 1. mars hvert år.